Nỗ Lực - Phát Triển
 
 

Tin tức & Sự Kiện

Ngay khi khởi động dự án công ty King Nam đã tổ chức những vấn đề chính yếu trong công tác tư vấn và giám sát để đàm bảo rằng dự án sẽ được thực một cách chính xác và đạt tiến độ dự kiến.Hoạt động thực tiễn này cũng nhằm cung cấp một phương cách kiểm soát tài chính của hệ thống Cơ Điện bằng giải pháp lựa chọn chính xác phương án thiết kế kỹ thuật và tư vấn lựa chọn thiết bị phát huy tối đa hiệu suất cho dự án tránh rủi ro.