Nỗ Lực - Phát Triển
 
 

Nhóm Dịch Vụ

DỊCH VỤ TƯ VẤN


Dự trù kinh phí lắp đặt ban đầu.


Ước tính tiêu thụ điện và chi phí vận hành.


Tư vấn lựa chọn thiết bị.


Thiết lập hồ sơ mời thầu và xét thầu.


Giám sát Chạy thử và Nghiệm thu.


Huấn luyện an toàn lao động.