Nỗ Lực - Phát Triển
 
 

Nhóm Dịch Vụ

HỆ THỐNG NƯỚC

 

Xử lý và cấp nước sinh hoạt.


Hệ thống nước mưa và nước thải.


Xử l‎ý nước thải.


Hệ thống nước nóng.